خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

لیست عملکرذ مطالعات اجتماعی پنجم

درس ۱: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم
درس ۲: احساسات ما
درس ۳: همدلی با دیگران
درس ۴: من عضو گروه هستم
درس ۵: جمعیت ایران
درس ۶: منابع اب ایران
درس ۷: نواحی صنعتی مهم ایران
درس ۸: راه ها و حمل و نقل (۱)
درس ۹: راه ها و حمل و نقل (۲)
درس ۱۰: کشور ما چگونه اداره می شود؟
درس ۱۱: کشورهای همسایه (۱)
درس ۱۲: کشورهای همسایه (۲)

 

دانلود رایگان

thumb image