خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
فصل اول- دوستان ما
درس ۱: دوستی
درس ۲: آداب دوستی
فصل دوم- تصمیم گیری
درس ۳: تصمیم گیری چیست؟
درس ۴: چگونه تصمیم بگیریم؟
فصل سوم- کشاورزی در ایران
درس ۵: عوامل مؤثرّ در کشاورز ی
درس ۶: محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف
فصل چهارم- ایران و منابع انرژی
درس ۷: طلای سیاه
درس ۸: انرژی را بهتر مصرف کنیم
فصل پنجم- پیشرفت علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی
درس ۹: پیشرفت‌های علمی مسلمانان
درس ۱۰: چه عواملی موجب گسترش علوم‌ و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟

درس ۱۱: اصفهان؛ نصف جهان
درس ۱۲: چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

درس ۱۳: برنامه‌ی روزانه‌ی متعادل
درس ۱۴: برنامه ریزی برای اوقات فراغت
درس ۱۵: انواع لباس
درس ۱۶: لباس از تولید تا مصرف
درس ۱۹: همسایگان ما
درس ۲۱: استعمار چیست؟
درس ۲۳: خرّمشهر در چنگال دشمن
درس ۲۴: خرّمشهر در دامان میهن

 

دانلود رایگان

thumb image