خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

تعداد پاره خط ها و نیم خط ها

برش و قسمت

مجموع و اختلاف

تعداد یک رقم در یک مجموعه‏ی اعداد متوالی

تعداد اعداد

تعیین تعداد عددهای صحیح یک مجموعه‏ی اعداد متوالی

مجموع اعداد صحیح متوالی

عدد وسطی

رقم یکان

کسر بین دو کسر

بخش پذیری

تقسیم کسرها

نسبت و تناسب

زاویه‏ی بین دو عقربه‏ی ساعت شمار و دقیقه شمار

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها

تعداد قطرهای چندضلعی ها

تعداد زاویه ها

ارتفاع وارد بر وتر

توضیحی درموردبرخی واژه ها درریاضی

 

دانلود رایگان

thumb image