خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

چک لیست ارزیابی ریاضی پنجم  فصل های

فصل ۱: عدد نویسی و الگوها
فصل ۲: کسر
فصل ۳: نسبت، تناسب و درصد

فصل۴:تقارن و چند ضلعی ها

فصل۵:عددهای اعشاری

فصل۶:اندازه گیری

دانلود رایگان

 

thumb image