خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

سامانه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس جهت ثبت نام داوطلبین پست مدیریت مدارس از تاریخ ۹۸/۱/۱۹ لغایت ۹۸/۱/۳۱ فعال می باشد.داوطلبان جهت ثبت‌نام به پورتال این سامانه به آدرس
http://entekhab.medu.ir/portal/entekhab.php
مراجعه کنند.
منابع آزمون حضوری و الکترونیکی

منابع آزمون

۱- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

۲– مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت(( بخش سوم، رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی از صفحه ۳۲۷ تا صفحه ۴۱۲))

۳- سند برنامه درسی ملی

۴- آئین نامه اجرایی مدارس

۵- دستورالعمل مالی مدارس

۶- قانون رسیدگی به تخلفات اداری

۷- کتاب برنامه تعالی مدیریت مدرسه و تدبیر

۸- کتاب  نظارت آموزشی کلاس درس محور(نظارت بالینی)،  دکتر بیژن عبدالهی ، انتشارات مرأت ، چاپ اول ۱۳۹۵

۹- کتاب  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره تحصیلی، دکتر احمد صافی، انتشارات رشد،۱۳۹۲

فایل مربوط به منابع  فوق در سامانه قرار خواهد گرفت.

thumb image