خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

چک لیست کار و فناوری نوبت اول

درس اول: شروع کار با رایانه
درس دوم: نقاشی با رایانه
درس سوم: دسته بندی اطلاعات در رایانه
درس چهارم: حافظه ی رایانه
فصل پنجم: کار عملی ۱
درس ششم: نوشتن متن در رایانه
درس هفتم: ویرایش و تنظیم متن
درس هشتم: کپی و انتقال متن

 

 

 

thumb image