خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث : 
درس ۱: زنگ علوم
درس ۲: ماده تغییر می‌کند
درس ۳: رنگین کمان
درس ۴: برگی از تاریخ زمین
درس ۵: حرکت بدن
درس ۶: چه خبر؟ (۱)
درس ۷: چه خبر؟ (۲)
درس ۸: کارها آسان می‌شود (۱)
درس ۹: کارها آسان می‌شود (۲)
درس ۱۰: خاک با ارزش
درس ۱۱: بکارید و بخورید
درس ۱۲: از ریشه تا برگ

 

thumb image