خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

گنجینه آموزشی مطالعات اجتماعی ششم دبستان
-سوال و جواب تمام دروس
-نکته های تمام فصل ها
-آزمون درس به درس از درس ۱تا۲۴ +جدول ارزشیابی توصیفی+ پاسخ
-آزمون ماهانه از مهر تا اردیبهشت+جدول ارزشیابی توصیفی+پاسخ
-آزمون نوبت اول و دوم+جدول ارزشیابی توصیفی+پاسخ

thumb image