خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
درس اول: نماز در قرآن
درس دوم: یادآوری وقف بر حرکت
درس سوم: یادآوری وقف بر ـه و ـه ی
درس چهارم: یادآوری وقف ـۀ ۀ
درس پنجم: التقاء ساکنین
درس ششم: یادآوری حروف مقطّعه
درس هفتم: یادآوری مدّ

 

 

دانلود رایگان

thumb image