خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

ارزشیابی دروس هدیه های آسمانی،فارسی،مطالعات اجتماعی،علوم تجربی و ریاضی ششم
هدیه های آسمانی درس ۱ تا ۱۷
فارسی درس ۱تا ۱۷
ریاضی فصل اول تا هفتم
علوم تجربی درس ۱ تا ۱۴
مطالعات اجتماعی درس ۱ تا ۲۴

فایل ورد ۵ صفحه ای سوالات
فایل ۴ صفحه ای پاسخنامه


آزمون دروس فارسی،ریاضی،علوم،اجتماعی،هدیه های آسمانی ششم

thumb image