خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
فصل اول: الگوها
فصل دوم: عددهای چهار رقمی
فصل سوم: عددهای کسری
فصل چهارم: ضرب و تقسیم
فصل پنجم: محیط و مساحت
فصل ششم: جمع و تفریق
فصل هفتم: آمار و احتمال
فصل هشتم: ضرب عددها

نوبت دوم سوم دبستان

thumb image