خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث
درس اول: سوره ی انفال (وقت نماز)
درس دوم: سوره ی فتح (حتی یک وجب خاک)
درس سوم: سوره ی فتح و حجرات (مومنان برادرند)
درس چهارم: سوره ی حجرات (ملاک برتری)
درس پنجم: سوره ی ق و ذاریات (گسترش آسمان)
درس ششم: سوره ی ذاریات و طور (همیشه در تپش)
درس هفتم: درس هفتم: سوره ی قمر (نظم در آفرینش)
درس هشتم: سوره ی الرحمن (مردان پارسی)

+جدول ارزشیابی توصیفی

 

فایل سوال ورد دو صفحه ای

فایل پاسخنامه

رایگان – دانلود و خرید

thumb image